Acte necesare

Cadastru şi întabulare apartament

Acte în copii legalizate ( după caz)

 • Contract de vânzare cumpărare
 • Contract de vânzare cumpărare cu plata în rate
 • Adeverinţă de achitare integrală
 • Contract de construire
 • Proces verbal de predare-primire apartament
 • Contract de schimb / donaţie
 • Contract de partaj
 • Contract de împrumut / rate
 • Titlu de proprietate
 • Certificat de moştenitor
 • Certificat de căsătorie
 • Certificat de deces
 • Sentinţă civilă definitivă şi irevocabilă
 • Sentinţă de divorţ

Documente în original

 • Certificat fiscal de la Administraţia financiară pentru Cadastru şi Întabulare

Documente în copii simple

 • Cărţile de identitate / Buletine de identitate ale proprietarilor
 • Schiţe ( după caz )

Cadastru şi întabulare teren

Acte în copii legalizate ( după caz )

 • Contract de vânzare cumpărare
 • Contract de schimb / donaţie
 • Contract de partaj
 • Titlu de proprietate
 • Ordinul prefectului
 • Certificat de moştenitor
 • Certificat de căsătorie
 • Certificat de deces
 • Sentinţă civilă definitivă şi irevocabilă
 • Sentinţă de divorţ
 • Adeverintă număr poştal (unde este cazul)

Documente în original

 • Certificat fiscal de la Administraţia financiară pentru Cadastru şi Întabulare
 • Extras de plan parcelar semnat şi ştampilat de primărie ( imobile extravilan )

Documente în copii simple

 • Carte de identitate / Buletin de identitate proprietari
 • Schiţa imobilului
 • Raport tehnic de expertiză ( după caz )

Înscriere construcţie nouă

Acte în copii legalizate

 • Autorizaţie de construire
 • Proces verbal de terminare a lucrărilor
 • Certificat de atestare a edificării construcţiei, eliberat de compartimentul Urbanism din cadrul Primăriei locale
 • Certificat de performanţă energetică (obligatoriu pentru procesele verbale de recepţie la terminarea lucrărilor încheiate ulterior datei de 19.07.2013, iar anterior datei de 19.07.2013 – doar dacă există)

Documente în original

 • Certificat fiscal de la Administraţia financiară pentru cadastru și întabulare
 • Extras de carte funciară pentru informare
 • Adeverinţă de nomenclatură stradală (unde este cazul)

Documente în copii simple

 • Contractul de vânzare cumpărare al terenului
 • Cadastru ( planul de amplasament şi delimitare al terenului )
 • Încheierea de întabulare
 • Documentația tehnică vizată spre neschimbare, parte integrantă a Autorizației de Construire – completă (toate foile care au ștampila primăriei „vizat spre neschimbare”)
 • Carte de identitate / Buletin de identitate proprietari

Modificare limite şi / sau modificare suprafaţă

Acte în copii simple ( după caz )

 • Contract de vânzare cumpărare
 • Contract de schimb / donaţie
 • Contract de partaj
 • Titlu de proprietate
 • Ordinul prefectului
 • Certificat de moştenitor
 • Certificat de căsătorie
 • Certificat de deces
 • Sentinţă civilă definitivă şi irevocabilă
 • Sentinţă de divorţ

Documente în original

 • Certificat fiscal de la Administraţia financiară pentru cadastru și întabulare
 • Extras de carte funciară pentru informare
 • Declarație notarială din care să rezulte ca proprietarul / proprietarii sunt de acord cu modificarea limitelor de proprietate [și a suprafeței imobilului (dacă este cazul)]

Documente în copii simple

 • Carte de identitate / Buletin de identitate proprietari
 • Cadastru ( planul de amplasament şi delimitare al terenului )
 • Încheierea de întabulare

Alipire imobile / Dezmembrare imobil

Acte în copii legalizate

 • Certificat de Urbanism ( pentru alipire este necesar, iar în cazul dezlipirii doar pentru mai mult de două loturi )

Documente în original

 • Extras de carte funciară pentru informare

Documente în copii simple

 • Contractul de vânzare cumpărare
 • Cadastru ( planul de amplasament şi delimitare al terenului )
 • Încheierea de întabulare
 • Carte de identitate / Buletin de identitate proprietari

Aviz tehnic OCPI – necesar obţinerii PAC, PUG, PUZ, PUD / Certificatului de Urbanism sau Numărului Poştal

Acte în copii legalizate

 • Certificat de urbanism – copie legalizată ( doar în cazul avizului tehnic necesar obținerii PUZ, PUD, PAC )

Documente în original

 • Extras de plan parcelar actualizat, eliberat de primărie ( doar în cazul avizului tehnic necesar obținerii PAC )
 • Extras de carte funciară pentru informare ( doar în cazul avizului tehnic necesar obținerii PAC )

Documente în copii simple

 • Documentația cadastrală existentă ( cadastru, încheierea de întabulare )
 • Actele de proprietate
 • Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor ( BI / CI / certificat de înregistrare – persoane juridice )